Data publikacji: 2023-12-02, 9:41

Ilość wyświetleń: 265

Kontrole zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków


Odsłuchaj

Powrót

Zgodnie z art. 5 ust. 1, pkt 2, 3a i 3b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach –  właściciele nieruchomości mają obowiązek utrzymania czystości i porządku poprzez m.in. gromadzenie nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych lub osadnikach w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków oraz pozbywanie się nieczystości ciekłych w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi.

Właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się nieczystości ciekłych są obowiązani do udokumentowania korzystania z usług przez okazanie umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.

Wójt, burmistrz lub prezydent miasta ma obowiązek prowadzenia cyklicznej kontroli nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe (szamba) oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków w zakresie posiadania umów i dowodów uiszczania opłat za wykonanie usługi pozbywania się nieczystości ciekłych.

W związku z powyższym pracownicy Urzędu Miasta i Gminy w Latowiczu będą przeprowadzać kontrole. Podczas kontroli będą sprawdzane umowy oraz dokumenty potwierdzające wywóz nieczystości ciekłych (np. faktury, rachunki, potwierdzenia przelewów za te usługi) przez przedsiębiorców uprawnionych do prowadzenia działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni i transportu nieczystości ciekłych. Kontrole będą przeprowadzane po wcześniejszym wezwaniu właściciela danej nieruchomości do okazania niezbędnych dokumentów korespondencyjnie, jak również w terenie.

Ponadto informujemy, że osoby, które nie mają jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i osadników przydomowych oczyszczalni ścieków powinny to uczynić bezzwłocznie wybierając jeden z podmiotów posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności w tym zakresie na terenie gminy Latowicz.

Podmiotami uprawnionymi do opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Latowicz są następujące firmy (wykaz dostępny również na stronie internetowej gminy):

  1. EKO - LIDER Jarosław Wyglądała NIP: 8260012895 Lucin 4 08-400 Garwolin, tel. (25) 682 76 00, (25) 740 83 68
  2. Firma Handlowo-Usługowa Waldemar Salamon NIP:8221007329 ul. Piaski 4 05-332 Siennica tel. (25) 757 24 16;
  3. TOI TOI Sp. z o.o. NIP: 1180042784 ul. Płochocińska 29 03-044 Warszawa tel. (22) 614 59 79;
  4. KAMA Usługi Asenizacyjne NIP: 8262132563 Mateusz Kosiorek, Transbór 12B, 05-334 Latowicz, tel. 509 158 427.

Należy pamiętać, że zgodnie z art. 10 ust 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, za uchylanie się od ww. obowiązków właściciel nieruchomości podlega karzy grzywny, a postępowanie toczy się według przepisów ustawy z dnia 24 sierpnia 2001r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2022 r., poz. 1124).


Logotypy Unii Europejskiej, RP oraz Mazowsza