Data publikacji: 2023-11-17, 11:07

Ilość wyświetleń: 295

Kontrole nieruchomości niezamieszkałych w zakresie posiadania umów na odbiór odpadów komunalnych!


Odsłuchaj

Powrót

Kontrole nieruchomości niezamieszkałych w zakresie posiadania umów na odbiór odpadów komunalnych!

 Burmistrz Latowicza informuje, iż przystępuje do kontroli nieruchomości niezamieszkałych w zakresie posiadania umów na odbiór odpadów komunalnych. Dotyczą one wyłącznie właścicieli nieruchomości, których nie obejmuje tzw. system gminny.

Zgodnie z art. 6 ust.1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2023 r., poz. 1469 z późn.zm.) właściciele nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, zobowiązani są do udokumentowania w formie umowy korzystanie z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, wpisanego do rejestru działalności regulowanej- przez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.

Do nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne zalicza się m.in.: budynki użyteczności publicznej, placówki oświatowe, lokale handlowe, usługowe, gastronomiczne, obiekty produkcyjne, warsztaty, biura, sklepy, cmentarze itp.

W sytuacji, gdy nieruchomość posiada dwie części: przeznaczoną na cele mieszkaniowe oraz przeznaczoną na działalność gospodarczą, właściciele nieruchomości powinni zawrzeć odrębną, dodatkową umowę na odbiór odpadów komunalnych pochodzących z działalności gospodarczej.

 Jeżeli dotychczas właściciel nieruchomości niezamieszkałej nie zawarł umowy na odbiór odpadów komunalnych, zobowiązany jest do niezwłocznego wykonania tego obowiązku. Zgodnie z zapisami w/w ustawy umowa musi zapewniać odbiór wszystkich frakcji odpadów komunalnych zgodnie z określonym Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Latowicz.

W trakcie kontroli właściciel takiej nieruchomości zobowiązany będzie do okazania :

  1. umowy na odbiór odpadów komunalnych zawartej z wybranym przedsiębiorcą odbierającym odpady komunalne wpisanym do Rejestru działalności regulowanej prowadzonym przez Burmistrza Latowicz i dostępnym na stronie BIP Gminy Latowicz (bip.gmina-latowicz.pl );
  2. dowodów potwierdzających uiszczanie opłat za te usługi w 2022 r. i 2023 r. (rachunki, faktury).

Kontrole prowadzone będą przez upoważnionych pracowników Urzędu Miasta i Gminy Latowicz zarówno w terenie, jak i korespondencyjnie.

Jednocześnie informuję, iż za brak w/w umowy oraz dowodów uiszczania opłat grozi kara grzywny.


Logotypy Unii Europejskiej, RP oraz Mazowsza