Data publikacji: 2022-05-09, 13:40

Ilość wyświetleń: 219

Informacja o zasadach zgłaszania się mieszkańców do udziału w debacie nad raportem o stanie gminy


Odsłuchaj

Powrót

W dniu 17 maja 2022 r., na sesji Rady Gminy Latowicz Wójt Gminy przedstawi raport o stanie gminy Latowicz. Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta w roku poprzednim tj. 2021, w szczególności realizację polityk, programów i strategii i uchwał Rady Gminy.

Rada Gminy Latowicz rozpatrzy raport podczas sesji w miesiącu czerwcu, na której podejmowana jest uchwała w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Wójtowi. Raport rozpatrywany jest w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy zostanie przeprowadzona debata. W debacie nad raportem o stanie gminy będą mogli zabrać głos mieszkańcy gminy.

Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że Rada postanowi o zwiększeniu tej liczby. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem o stanie gminy, składa do Przewodniczącego Rady Gminy Latowicz pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób. Zgłoszenie należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy tj. 16 maja 2022 r. W zgłoszeniu powinno znaleźć się imię i nazwisko oraz adres zamieszkania mieszkańca gminy zamierzającego wziąć udział w debacie oraz co najmniej 20 podpisów osób udzielających poparcia.

 Zgłoszenia należy składać w Urzędzie Gminy Latowicz, ul. Rynek 6 (pok. 7).

Załączniki:

1. zgloszenie-debata.docx
Logotypy Unii Europejskiej, RP oraz Mazowsza