SERWIS INTERNETOWY GMINY LATOWICZ

AZBEST
18-06-2019

Dodatkowy nabór wniosków na odbiór odpadów azbestowych

Wójt Gminy Latowicz ogłasza dodatkowy nabór wniosków na dofinansowanie w 2019r., odbioru bądź demontażu i odbioru odpadów zawierających azbest pochodzących z pokryć dachowych. Wnioski mogą składać osoby fizyczne, rolnicy, posiadający na terenie gminy Latowicz budynki mieszkalne lub gospodarcze pokryte wyrobami zawierającymi azbest.

Dofinansowaniu podlegają w 100% koszty odbioru lub demontażu i odbioru odpadów niebezpiecznych zawierających azbest pochodzących z pokryć dachowych w postaci płyt falistych oraz płaskich.

Na podstawie złożonych wniosków Gmina Latowicz wystąpi z wnioskiem o udzielenie dofinansowania do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Z dofinansowania mogą korzystać mogą osoby posiadające tytuł prawny do nieruchomości, budynków mieszkalnych i budynków gospodarczych zlokalizowanych na terenie gminy Latowicz.

Dofinansowanie, zgodnie z regulaminem przyznawania dotacji WFOŚiGW nie obejmuje osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz sytuacji kiedy obiekt z którego zostały zdemontowane/zostaną zdemontowane pokrycia azbestowe jest wykorzystywany przez inną osobą (np. domownika) do prowadzenia działalności gospodarczej.

Dofinansowanie nie obejmuje osób, które we własnym zakresie dokonały czynności demontażu oraz przekazania do unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest, i występują z wnioskiem o zwrot poniesionych kosztów.

Urząd Gminy Latowicz może odmówić uwzględnienia wniosku w całości w przypadku znacznych ilości zgłaszanego do odbioru lub demontażu azbestu. Zgłaszane ilości mogą być porównywane z inwentaryzacją azbestu dostępną w Bazie Azbestowej.

Wniosek należy złożyć w pokoju nr 15 Urzędu Gminy w Latowiczu, ul. Rynek 6, 05-334 Latowicz, w godz. pracy urzędu. Nabór trwa do 28 czerwca 2019 r. Termin naboru wniosków od mieszkańców może zostać skrócony ze względu na harmonogram naboru wniosków ogłoszony przez WFOŚiGW. Wnioski o dofinansowanie będą realizowane według kolejności ich składania do momentu, kiedy szacowany koszt zadania obejmującego demontaż, odbiór, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Latowicz w 2019 r. wyliczony na podstawie ilości wyrobów azbestowych ujętych w złożonych wnioskach, przekroczy kwotę jaka Gmina zamierza przeznaczyć na sfinansowanie powyższego zadania przy udziale środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Pozostałe wnioski mogą zostać przyjęte i zakwalifikowane do kolejnego etapu.

UWAGA!

Dofinansowanie nie pokrywa kosztów związanych z zabezpieczeniem więźby dachowej oraz zakupem i montażem nowych pokryć dachowych oraz kosztów uzgodnień i dokumentacji technicznej. Mieszkaniec we własnym zakresie i na swój koszt zobowiązuje się do wykonania nowego pokrycia dachowego po zdjęciu płyt azbestowych.

UWAGA!