Data publikacji: 2022-02-13, 13:24

Ilość wyświetleń: 516

Latowicz - prawa miejskie


Odsłuchaj

Powrót

Szanowni Mieszkańcy Gminy Latowicz,

Latowicz ze względu na swój charakter historyczny i urbanistyczny zasługuje na to, aby starać się o odzyskanie praw miejskich, które posiadał przez 446 lat.

To jest czas na przywrócenie rangi historycznej, odebranej Latowiczowi w ramach represji carskich po powstaniu styczniowym i jej celebrowanie w przypadające na dzień 17 lipca 2023 r. 600 –lecie potwierdzenia nadania praw miejskich.

To również szansa na zwiększenie dynamiki rozwoju, przyciągnięcie inwestorów, zwiększenie liczby mieszkańców, promocję Latowicza jak i całej gminy.

Latowicz spełnia kryteria ustawowe, aby uzyskać status miasta:

 • wielowiekowa, bogata historia Latowicza jako miasta (1420-1869),
 • układ urbanistyczny – zwarta zabudowa typu miejskiego, jednoznacznie ukształtowane centrum z rynkiem, zabytki,
 • infrastruktura miejska - ulice, chodniki, wodociąg, zbiorcza kanalizacja, gazociąg, selektywna zbiórka odpadów,
 • funkcjonowanie instytucji o charakterze miastotwórczym i ponadlokalnym (Gminna Biblioteka Publiczna w Latowiczu),
 • dobrze rozwinięta sfera usług publicznych (przedszkole, szkoła podstawowa, boiska sportowe).

Uwzględniając powyższe oraz liczne pytania i postulaty mieszkańców Latowicza została wszczęta procedura dotycząca wniosku o nadanie miejscowości Latowicz statusu miasta.

W dniu 28 grudnia 2021 r. Rada Gminy Latowicz podjęła uchwałę nr XXXII/230/2021 w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami Gminy Latowicz konsultacji w sprawie wystąpienia z wnioskiem o nadanie statusu miasta miejscowości Latowicz.

Przywrócenie praw miejskich nie będzie możliwe bez Państwa zaangażowania!

Co do zasady, wynik konsultacji społecznych nie jest wiążący dla Rady Ministrów, która w drodze rozporządzenia nadaje gminie lub miejscowości status miasta. Praktyka jednak pokazuje, że poparcie mieszkańców jest istotne i może zaważyć na treści rozstrzygnięcia rządowego.

Mam świadomość, że podjęcie przez Państwa decyzji w tej sprawie nie będzie łatwe.

Za pośrednictwem niniejszej informacji chcę wskazać korzyści jakie nabędziemy po odzyskaniu przez Latowicz praw miejskich oraz udzielić mieszkańcom odpowiedzi na mogące pojawić się wątpliwości, obawy, pytania.

Uzyskanie praw miejskich – zalety:

 • powrót do wielowiekowej tradycji i historii;
 • aktywizacja gospodarcza – ułatwienia w procesie inwestycyjnym tj. umożliwienie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji na gruntach rolnych klas I-III (tzw. pierwszy etap procesu „odrolnienia”);
 • dostęp do środków z funduszy europejskich zarówno dla miast jak i dla obszarów wiejskich do 5 tys. mieszkańców;
 • większe możliwości w staraniu się o środki przewidziane na działania rewitalizacyjne;
 • podniesienia rangi i wzrost atrakcyjności inwestycyjnej miejscowości i gminy;
 • wzrost rangi i znaczenia Gminy Latowicz w powiecie i w województwie;
 • wzrost atrakcyjności turystycznej Latowicza - zwiększenie możliwości promocji Miasta i Gminy.

Najczęstsze pytania i obawy:

Czy nastąpi wzrost podatków od nieruchomości. Kwestia podatku rolnego oraz dopłat bezpośrednich dla rolników?

Wysokość podatków ustala samorząd bez względu na status miejscowości.

Nie zmienią się zasady ustalania podatku rolnego.

Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty mające w ewidencji gruntów status użytku rolnego niezależnie od tego czy są one położone na terenie miasta czy wsi. Stawka podatku rolnego jest uchwalana przez Radę Gminy na podstawie komunikatu Prezesa GUS.

Dopłaty bezpośrednie rolnik otrzymuje niezależnie od tego czy gospodarstwo jest położone na terenie miasta czy wsi.


Czy nastąpi wzrost opłat za wodę, odprowadzanie ścieków, odbiór odpadów komunalnych, przedszkole?

Opłaty: za odbiór odpadów komunalnych, za pobyt dziecka w przedszkolu ustala samorząd bez względu na status miejscowości. Stawki za wodę i odbiór ścieków, bez względu na status miejscowości, ustala gmina - dostawca usług, które zatwierdza lub nie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.


Czy nauczyciele stracą dodatek wiejski? Czy nastąpi zmiana ustalania subwencji oświatowej?

Nauczyciele nie stracą dodatku wiejskiego!

Zgodnie z art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2021 r. poz. 1762) - dodatek wiejski przysługuje nauczycielowi zatrudnionemu na terenie wiejskim oraz w mieście liczącym do 5.000 mieszkańców. Nie zmienią się zasady ustalania subwencji oświatowej! W obecnie obowiązującym stanie prawnym ustawodawca określa wysokość subwencji oświatowej na jednakowym poziomie na terenach wiejskich i miastach liczących do 5.000 mieszkańców.


Dostęp do funduszy UE?

Gmina miejsko-wiejska nabywa szerszy dostęp do funduszy unijnych, niedostępnych obecnie.

Miasto będzie mogło nadal ubiegać się o środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Do działania związanego z podstawową usługą i odnową wsi na obszarach wiejskich kwalifikują się miasta liczące do 5.000 mieszkańców.


Procesy inwestycyjne na terenach o statusie miasta.

Uzyskanie statusu miasta ułatwi inwestorom (przedsiębiorcom i osobom fizycznym) proces inwestycyjny na gruntach rolnych klasy I-III. Zgodnie z art. 10 a ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1326 z późn. zm.) te działki położone w granicach administracyjnych miast – niezależnie od tego czy objęte są miejscowym planem zagospodarowania czy nie oraz niezależnie od rodzaju użytku – nie podlegają procedurze tzw. „odrolnienia” tj. przeznaczenia na cele nierolnicze (brak konieczności uzyskania zgody ministra w odniesieniu do gruntów o najlepszych klasach użytków). Możliwość realizacji przyszłej zabudowy badana jest jedynie w kontekście zapisów obowiązującego dla nieruchomości miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub odpowiednio uzyskanej dla niej decyzji o warunkach zabudowy.


Czy będzie potrzebna wymiana dowodów osobistych?

Nie! Zgodnie z art. 46 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych ( Dz. U. 2021 r. poz. 816 z późn. zm.) zmiana nazwy organu wydającego dowód osobisty nie powoduje konieczności wymiany dotychczasowego dokumentu.


Czy potrzebne będą nowe wybory radnych i burmistrza?

Nie! Uzyskanie statusu miasta nie powoduje konieczności przeprowadzenia przedterminowych wyborów organów gminy.


Koszty związane z nadaniem statusu miasta?

Nadanie statusu miasta będzie oznaczało tylko koszty administracyjne zmiany szyldów

i pieczątek organów gminy i w Urzędzie Gminy. Instytucje gminne (GOPS, GBP) nie muszą zmieniać swoich nazw.


Zapraszam mieszkańców Gminy Latowicz do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dotyczących wniosku o nadanie statusu miasta miejscowości Latowicz!

Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone na terenie gminy Latowicz w okresie od dnia 15 stycznia 2022 r. do dnia 25 lutego 2022 r. Każdy mieszkaniec gminy uprawniony do głosowania (wpisany do rejestru wyborców w gminie Latowicz) będzie miał możliwość wyrażenia swojego stanowiska w przedmiotowej sprawie.

Konsultacje społeczne będą prowadzone w formie pisemnej ankiety konsultacyjnej, także formie elektronicznej, zgodnie ze wzorem załączonym do niniejszej informacji.

Ankiety konsultacyjne będą udostępnione mieszkańcom gminy:

1) na stanowisku pracy ds. kancelaryjnych i kadr Urzędu Gminy Latowicz, ul. Rynek 6;

2) w Biuletynie Informacji Publicznej;

3) na stronie www.gmina-latowicz.pl;

4) u sołtysów sołectw gminy Latowicz.

Wypełnione ankiety konsultacyjne należy dostarczyć w terminie wskazanym wyżej.

w następujący sposób :

1) złożyć w Urzędzie Gminy Latowicz, ul. Rynek 6 – stanowisko ds. kancelaryjnych i kadr;

2) złożyć u sołtysów sołectw gminy Latowicz.

Ankiety konsultacyjne do głosowania w formie elektronicznej będą dostępne na portalu konsultacji społecznych https://konsultacje.gmina-latowicz.pl/. Uprawnieni do głosowania mieszkańcy po zarejestrowaniu się na portalu, podaniu swojego imienia, nazwiska, numeru PESEL, miejsca zamieszkania, będą mogli wyrazić swoją opinię elektronicznie.

                                                                                             Wójt Gminy

                                                                                    / Bogdan Świątek-Górski/

                                                                                                     

Udostępnij post:

Logotypy Unii Europejskiej, RP oraz Mazowsza