Ilość wyświetleń: 153

Przejazd dzieci i uczniów środkami komunikacji publicznej do szkół podstawowych zgodnie z obwodem w roku szkolnym 2020/2021


Odsłuchaj

Powrót
Autobus z dziećmi

Zgodnie z art. 32 i 39 ustawy Prawo Oświatowe Wójt Gminy Latowicz niniejszym informuje, że jeżeli droga dziecka 5 i 6 letniego z domu do przedszkola i oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, bądź ucznia szkoły podstawowej, w której obwodzie dziecko mieszka przekracza 3 km - w przypadku uczniów klas I- IV oraz 4 km - w przypadku uczniów klas V - VIII szkół podstawowych, obowiązkiem gminy jest zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dziecka albo zwrot kosztów przejazdu dziecka środkami komunikacji publicznej, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice, a do ukończenia przez dziecko 7 lat - także zwrot kosztów przejazdu opiekuna dziecka środkami komunikacji publicznej.

Gmina Latowicz realizuje powyższy obowiązek w formie zwrotu kosztów przejazdu dziecka / ucznia środkami komunikacji publicznej, a do ukończenia przez dziecko 7 lat – także zwrot kosztów przejazdu opiekuna dziecka.

Zakupu biletów miesięcznych tak jak w roku ubiegłym, będzie dokonywała szkoła. W związku z tym należy:

  • Od 20 do 25 sierpnia 2020 r. należy zgłosić w sekretariacie szkoły dziecko, na dokonanie zakupu biletu miesięcznego na dowożenie dziecka do szkoły.
  • Bilety będą odbierane do 5 dnia każdego miesiąca w sekretariacie szkoły.
Logotypy Unii Europejskiej, RP oraz Mazowsza