SERWIS INTERNETOWY GMINY LATOWICZ
  • głosowanie

UPRAWA MAKU I KONOPII
16-07-2021

PLANOWANA POWIERZCHNIA POD UPRAWĘ MAKU I KONOPI WŁÓKNISTYCH

W związku rozpoczęciem prac nad Uchwałą Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawę maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w 2021 r. jednostki samorządu terytorialnego zobowiązane są do przedłożenia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego, w terminie do dnia 30 września 2021 r. informacji o planowanej uprawie w/w roślin na obszarze danej gminy. Wobec powyższego proszę zainteresowane podmioty o pisemne zgłaszanie do Urzędu Gminy Latowicz w terminie do dnia 24 września 2021 r. informacji o planowanych uprawach maku lub konopi włóknistych na terenie gminy Latowicz.

    W powyższym zgłoszeniu należy podać:
  • imię i nazwisko/nazwę podmiotu zgłaszającego,
  • miejsce zamieszkania/adres siedziby zgłaszającego,
  • dane kontaktowe: nr telefonu, adres e-mail,
  • wskazanie gatunku uprawy (mak, konopie włókniste),
  • lokalizacja uprawy – nr działki ewid. i obręb, zgodnie z danymi Ewidencji Gruntów i Budynków,
  • powierzchnia uprawy w ha.

UWAGA: zgłoszenie zamiaru założenia uprawy maku lub konopi włóknistych nie jest jednoznaczne ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na uprawę tych roślin, a tym samym nie jest tożsame z wydaniem decyzji zezwalającej na uprawę.