SERWIS INTERNETOWY GMINY LATOWICZ
 • zima/zima1
 • zima/zima2
 • zima/zima3
 • zima/zima4
 • zima/zima5
 • zima/zima6
 • zima/zima7

BEZPŁATNA POMOC PRAWNA W LATOWICZU

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

W powiecie mińskim, w porozumieniu z miastami i gminami, utworzono 6 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, zlokalizowanych we wszystkich miasta i gminach.

Wykaz tych punktów oraz harmonogram ich pracy w załączeniu do informacji.

W gminie Latowicz punkt nieodpłatnej pomocy prawnej został zlokalizowany w Urzędzie Gminy Latowicz ul. Rynek 6. Pomoc udzielana będzie w każdy czwartek w godzinach: 8.00 – 12.00.

Uprawnieni mieszkańcy powiatu mogą korzystać z porad prawnych we wszystkich działających na terenie powiatu punktach.

Nieodpłatnej pomocy prawnej udzielać będą osobiście adwokaci i radcowie prawni, z którymi powiat zawarł umowy o świadczenie usług prawnych.

  Uprawnionymi do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej są:
 1. młodzież do 26 roku życia
 2. osoby powyżej 65 roku życia
 3. osoby, którym przyznano świadczenie z pomocy społecznej
 4. osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny
 5. kombatanci
 6. weterani
 7. osoby znajdujące się w trudnej sytuacji zagrożenia lub które poniosły szkody w wyniku klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej,
 8. kobiety w ciąży.
  Osoby uprawnione powinny udokumentować swoje uprawnienie do nieodpłatnej pomocy prawnej przedkładając adwokatowi lub radcy prawnemu :
 1. decyzję o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia, o którym mowa w art. 106 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej,
 2. Kartę Dużej Rodziny,
 3. zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,
 4. legitymację weterana,
 5. dokument stwierdzający tożsamość
 6. pisemne oświadczenie w przypadku osoby wymagającej niezwłocznego uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej w sytuacji kryzysowej lub zdarzenia losowego
  Zakres nieodpłatnej pomocy prawnej :
 1. sprawy administracyjne,
 2. sprawy rodzinne,
 3. sprawy cywilne,
 4. sprawy karne,
 5. z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,
 6. z zakresu prawa podatkowego,
 7. związane z przygotowaniem do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
 8. dokument potwierdzający ciążę.
  Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:
 1. podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
 2. spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego,
 3. spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem rozpoczęcia tej działalności.
  Pomoc prawna będzie polegała na :
 1. poinformowaniu o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących osobie uprawnieniach, a także obowiązkach,
 2. wskazaniu sposobu rozwiązania problemu prawnego,
 3. udzieleniu pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawie, z wyjątkiem pism procesowych w toczącym się postępowaniu sądowym lub sądowo-administracyjnych,
 4. sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie z kosztów sądowych, o ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym, o ustanowienie adwokata radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo - administracyjnym.

Adwokat i radca prawny może z ważnych powodów odmówić udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej, informując osobę uprawniona o innych punktach takiej pomocy na obszarze powiatu.

Udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej adwokat i radca prawny dokumentuje się w karcie nieodpłatnej pomocy prawnej, przekazywanej Staroście.