SERWIS INTERNETOWY GMINY LATOWICZ
  • jesień

SZABLONY DOKUMENTÓW DO POBRANIA

Urząd Stanu Cywilnego

1. Podanie o wydanie odpisów: aktu urodzenia, aktu małżeństwa lub aktu zgonu
2. Podanie o sprostowanie treści aktu
3. Podanie o wydanie zaświadczenia o pobycie stałym
4. Wniosek o wymeldowanie
5. Wniosek o wydanie dowodu osobistego

Ewidencja Działalności Gospodarczej

1. Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wraz z instrukcją wypełnienia
2. Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych.
3. Wyciąg z ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 1356 ze zmianami). Dotyczy przedsiębiorców, którzy otrzymali zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych.

Oświata

1. Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników (opis procedury)
2. Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego prcownika - pomoc de mininmis
3. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
4. Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis
5. Oświadcznie o nie otrzymaniu innej pomocy
6. Oświadcznie o nie otrzymaniu pomocy DE MINIMIS
7. Zawiadomienie o zawarciu umowy
8. Karta zgłoszenia dziecka do przedzkola
9. Oświadczenie o ochronie danych osobowych
10. Postępowanie egzaminacyjne na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego
11. Wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego
12. Wniosek o dowóz niepełnosprawnego dziecka do szkoły w roku szkolnym 2019/2020.
13. Wniosek o powierzenie zadania transportu i opieki w czasie przewozu nad dzieckiem niepełnosprawnym.

Podatki

Od 1 lipca 2019 r. obowiązują nowe ogólnokrajowe formularze informacji i deklaracji podatkowych (Informacje o gruntach, Informacje o nieruchomościach i obiektach budowlanych, Informacje o lasach oraz Deklaracje na podatek rolny, leśny i od nieruchomości) wraz z załącznikami.

Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2244) zastępuje – przewidziane obecnie dla rad gmin – upoważnienie do określania wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek rolny, leśny i od nieruchomości upoważnieniem dla ministra właściwego do spraw finansów publicznych do wydania rozporządzeń w sprawie jednolitych wzorów formularzy deklaracji na podatek rolny, leśny i od nieruchomości. Nowe formularze (składane w wersji papierowej i elektronicznej) mają zastosowanie do informacji i deklaracji dotyczących podatków ( rolnego, leśnego i od nieruchomości), z tytułu których obowiązek podatkowy powstał po 1 lipca 2019 r. Nie ma konieczności wymieniać złożonych już wcześniej przez podatników formularzy. Wybór formy (papierowa czy elektroniczna) złożenia tych dokumentów należeć będzie do podatników.

FORMULARZE PODATKOWE

Podatki

1. Dokumenty o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Uchwały Rady Gminy Latowicz obowiązujące w 2020 r.

1. Uchwała transportowa
2. Uchwała stawki budowlane
3. Uchwała w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2020r.
4. Uchwała w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

Kanalizacja i Wodociągi

1. Wniosek o wydanie warunków technicznego podłączenia nieruchomości.
2. Zaświadczenie o posiadaniu przyłącza wody zasilanego z wodociągu gminnego.
3. Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Latowicz.
4. Wzór umowy na dostarczanie wody na terenie gminy Latowicz.
5. Uchwała w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odporowadzania ścieków.

Ochrona środowiska

1. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2. Obowiązek informacyjny RODO

Zagospodarowanie przestrzenne

1. Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy
2. Wniosek o przeniesienie warunkow zabudowy
3. Zaświadczenie o przeznaczeniu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Latowicz

2. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Latowicz - mapka
2a. Tekst studium
2b. Materiały informacyjne studium
2c. Uwarunkowania Rozwoju Przestrzennego studium
3. Wniosek o ustalenie numeru porzadkowego

Honorowy Patronat Wójta Gminy Latowicz

1. Wniosek o objęcie Honorowym Patronatem przez Wójta Gminy Latowicz
2. Zarządzenie Wójta

Pozostałe

1. Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew
2. Wykaz drzew zgłoszonych do usunięcia: