SERWIS INTERNETOWY GMINY LATOWICZ
  • godziny pracy w okresie międzyświątecznym

SZABLONY DOKUMENTÓW DO POBRANIA

Urząd Stanu Cywilnego

1. Podanie o wydanie odpisów: aktu urodzenia, aktu małżeństwa lub aktu zgonu
2. Podanie o sprostowanie treści aktu
3. Podanie o wydanie zaświadczenia o pobycie stałym
4. Wniosek o wymeldowanie
5. Wniosek o wydanie dowodu osobistego

Ewidencja Działalności Gospodarczej

1. Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wraz z instrukcją wypełnienia
2. Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych.
3. Wyciąg z ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 1356 ze zmianami). Dotyczy przedsiębiorców, którzy otrzymali zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych.

Oświata

1. Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników (opis procedury)
2. Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego prcownika - pomoc de mininmis
3. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
4. Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis
5. Oświadcznie o nie otrzymaniu innej pomocy
6. Oświadcznie o nie otrzymaniu pomocy DE MINIMIS
7. Zawiadomienie o zawarciu umowy
8. Karta zgłoszenia dziecka do przedzkola
9. Oświadczenie o ochronie danych osobowych
10. Postępowanie egzaminacyjne na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego
11. Wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego
12. Wniosek o dowóz niepełnosprawnego dziecka do szkoły w roku szkolnym 2019/2020.
13. Wniosek o powierzenie zadania transportu i opieki w czasie przewozu nad dzieckiem niepełnosprawnym.
14. WNIOSEK o zwrot kosztów przejazdu ucznia

Podatki

1. Dokumenty o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
3. Deklaracja na podatek od nieruchomości DN-1
4. Dane o nieruchomościach ZN-1/A
5. Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości ZN-1/B
6. Informacja w sprawie podatku od nieruchomości IN-1
7. Informacja o lasach IL-1
8. Deklaracja na podatek leśny DL-1
9. Informacja o gruntach IR-1
10. Deklaracja na podatek rolny DR-1

Uchwały Rady Gminy Latowicz obowiązujące w 2019 r.

1. Uchwała transportowa
2. Uchwała stawki budowlane
3. Uchwała w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2019 r.
4. Uchwała w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

Kanalizacja i Wodociągi

1. Wniosek o wydanie warunków technicznego podłączenia nieruchomości.
2. Zaświadczenie o posiadaniu przyłącza wody zasilanego z wodociągu gminnego.
3. Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Latowicz.
4. Wzór umowy na dostarczanie wody na terenie gminy Latowicz.
5. Uchwała w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odporowadzania ścieków.

Ochrona środowiska

1. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2. Obowiązek informacyjny RODO

Zagospodarowanie przestrzenne

1. Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy
2. Wniosek o przeniesienie warunkow zabudowy

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Latowicz

2. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Latowicz - mapka
2a. Tekst studium
2b. Materiały informacyjne studium
2c. Uwarunkowania Rozwoju Przestrzennego studium
3. Wniosek o ustalenie numeru porzadkowego
4. Nadanie numeru porządkowego dla budynku - informacja

Honorowy Patronat Wójta Gminy Latowicz

1. Wniosek o objęcie Honorowym Patronatem przez Wójta Gminy Latowicz
2. Zarządzenie Wójta

Pozostałe

1. Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew
2. Wykaz drzew zgłoszonych do usunięcia: