Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Gminnej Biblioteki Publicznej w Latowiczu

Gminna Biblioteka Publiczna w Latowiczu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Latowiczu.

 • Data publikacji strony internetowej: 2014-12-13
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2018-12-13

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • brak warstwy tekstowej w skanowanych dokumentach, brak opisów alternatywnych grafik i zdjęć.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-24
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-09-24

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Anna Niedek
 • E-mail: bibliotekalat1@o2.pl
 • Telefon: 25 752 40 53

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni.                              Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Latowiczu
 • Adres:       ul. Rynek 24 05-334 Latowicz
 •                                                                                                                                          
 • E-mail: bibliotekalat1@o2.pl
 • Telefon: 25 752 40 53

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek jest częściowo dostosowany. Główne wejście posiada kilkustopniowe schody, obok jest podjazd dla osób z niepełnosprawnościami , np. dla wózków inwalidzkich,  ale komunikacja w środku nie.